Adfiz code

Adfiz Integriteitscode
Fortgens Adviesgroep te IJmuiden is lid van Adfiz, brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid. De leden van deze organisatie zijn van mening dat:

 • Financiële dienstverleners een belangrijke positie in het maatschappelijke en economische verkeer innemen;
 • Deze belangrijke positie met zich meebrengt dat de integriteit van de leden van Adfiz boven iedere twijfel moet zijn verheven; 
 • Deze code tot uitdrukking brengt dat de leden van Adfiz groot belang toekennen aan een integere wijze van opereren van zowel hun organisaties als geheel als van de individuele personen die daarin werkzaam zijn.

Als lid verklaren wij dat wij bij de uitoefening van onze werkzaamheden, onverlet de wettelijke voorschriften en eventuele voorschriften uit zelfregulering in de branche, de volgende gedragsregels in acht nemen:

 1. Bij voorlichting en advies omtrent verzekeringen en overige financiële producten en diensten laat ons kantoor zich leiden door het belang van de cliënt. Wij realiseren ons daarbij terdege, dat kennis en inzicht op genoemde terreinen bij de cliënt kunnen ontbreken. 
 2. Ons kantoor onthoudt zich van gedragingen die blijk geven van het niet bezitten van eigenschappen als eerlijkheid, waarheidlievendheid, verantwoordelijkheidszin, wetgetrouwheid, oprechtheid, prudentie,onkreukbaarheid, discretie en rechtschapenheid.
 3. Ons kantoor hanteert een integriteitbeleid dat erop gericht is om ongewenste gedragingen van ons eigen kantoor tegen te gaan. 
 4. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat een verhouding met de cliënt berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is. 
 5. Ons kantoor gedraagt zich zodanig dat het vertrouwen in de dienstverlening van een adviseur/bemiddelaar in het algemeen en in hun eigen bedrijfsuitoefening niet wordt geschaad. 
 6. Ons kantoor draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van gegevens van en over cliënten. 
 7. Ons kantoor verstrekt geen informatie waarvan wij weten of behoren te weten dat deze onjuist is. 
 8. Wij gedragen ons zodanig dat een verhouding tussen de leden onderling en een verhouding met overige beroepsgenoten berustend op integriteit, respect en vertrouwen gewaarborgd is.


Adfiz-Code van Onafhankelijk Advies

Fortgens Adviesgroep te IJmuiden is lid van Adfiz, brancheorganisatie voor adviseurs in financiële zekerheid.
De leden van deze organisatie zijn van mening dat:

 • In de bedrijfsvoering van Adfiz-leden (de belangen van) de cliënt centraal dient (dienen) te staan;
 • Adfiz-leden uitsluitend financiële producten aanbevelen en bemiddelen die passen bij de cliënt; 
 • Adviesvrijheid een belangrijke voorwaarde is om de cliënt passende financiële producten aan te bevelen.

Als lid van Adfiz onderschrijven wij, onverminderd de wettelijke voorschriften en eventuele voorschriften uit zelfregulering in de branche, de onderstaande Adfiz-Code van onafhankelijk advies:

 1. Het is leden niet toegestaan om voor één of meer financiële producten of diensten exclusiviteitafspraken te hebben met één aanbieder.
 2. Het is leden niet toegestaan om (contractuele) afspraken te hebben met één of meer aanbieders terzake van (minimum) omzet of minimum aantallen, of anderszins (minimum) productieverplichtingen met aanbieders te hebben.
 3. Leden voorkomen dat zij in een positie komen te verkeren waarin zij afhankelijk zijn van één of meer aanbieders en waardoor zij op grond van die afhankelijke positie gedwongen zijn om producten van de aanbieder waarvan zij afhankelijk zijn aan te bevelen of te bemiddelen. 
 4. Leden zullen in hun communicatie met hun cliënt duidelijk maken dat zij deze code onderschrijven. 
 5. Leden dienen periodiek, voor het eerst bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens volgens een nader vast te stellen periodiciteit van minimaal één maal per twee jaar, een door het bestuur opgestelde verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat zij aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde voldoen.
 6. Een lid is verplicht onverwijld en uit eigen beweging melding te doen aan het bestuur indien niet meer voldaan wordt aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde. 
 7. Een lid is verplicht op eerste verzoek van het bestuur – indien daartoe naar de mening van het bestuur gerede aanleiding bestaat – alle informatie te verschaffen die voor het bestuur noodzakelijk is om te beoordelen of wordt voldaan aan het onder 1 tot en met 4 bepaalde, e.e.a. in overeenstemming met de hierover in de statuten van de vereniging opgenomen verplichtingen.